เรื่องที่ 41 แนะนำเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

แนะนำเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) ดำเนินการออกอากาศ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
 
1. รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังสมองให้แก่เด็กและเยาวชน  สร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง และพร้อมจะก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน 
 
2. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นรายการที่มีเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน และรายการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนหรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อนหรือยากต่อการทำความเข้าใจ
3. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นรายการที่จัดเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นเนื้อหาวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจซึ่งจะคัดเลือกเนื้อหาที่ยากมานำเสนอในรายการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
4. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นรายการที่จัด/ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เช่น ครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
 
5. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อให้ข่าวสารข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป

ตารางออกอากาศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s